Die Liedtexte des Roetgener Dreigestirns zum mitsingen:

 

Vür roffe dreijmoel nu "Alaaf"  (Auf uns)


Der Fastelovvend ka komme ?
beijsser kann et net sieh.
Ich ben der Prenz än ich fröi mich va Hazze
dat ich die Zitt nu met üch fiere kann.
De janze Naaht bes zum Morje
jet et Spaß än Fröid en jedder Saal.
Verjeßt de Ping än de Sörje
Än sengt met mich nu allemal:

Vür roffe dreijmoel nu "Alaaf" ?
heij jeäht et ronk, heij jeäht et aav.
Vür roffe dreijmoel nu "Alaaf"
op die jecke Zitt (op die jecke Zitt)
Alaaf, Alaaf
op oser Rüetsche.
Met Oet än Jong
weäd jetz jefiert.
Alaaf, Alaaf
bes Äischermittwoch.
Heij jeäht et ronk
de janze Zitt.

Vür roffe dreijmoel nu "Alaaf" ?
heij jeäht et ronk, heij jeäht et aav.
Vür roffe dreijmoel nu "Alaaf"
op die jecke Zitt (op die jecke Zitt)
Alaaf, Alaaf
op oser Rüetsche.
Met Oet än Jong
weäd jetz jefiert.
Alaaf, Alaaf
bes Äischermittwoch.
Heij jeäht et ronk
de janze Zitt.

 

Dat es för üch e Ledd  (I sing a Liad für Di)Dat es e för üch e Ledd -
dröm sengt alle met.
Der Fastelovvend is
än bliet de schönnste Zitt

Dat es för üch e Ledd ?
janz Rüetsche fiert jetz met.
Bes Äischermittwoch es noch Zitt.

Wie schönn, beij üch ze sieh ?
als Buur - wat wellste mieh ?
Met Prenz än Jongfer heij
maache vür heij Behäi.

Va frösch bes en de Naaht
weäd jedanzt än jelaaht.
Än doeför hant vür üch dat Ledd jemaaht.

Dat es e för üch e Ledd -
dröm sengt alle met.
Der Fastelovvend is
än bliet de schönnste Zitt

Dat es för üch e Ledd ?
janz Rüetsche fiert jetz met.
Bes Äischermittwoch es noch Zitt.

Dat es e för üch e Ledd -
dröm sengt alle met.
Der Fastelovvend is
än bliet de schönnste Zitt

Dat es för üch e Ledd ?
janz Rüetsche fiert jetz met.
Bes Äischermittwoch es noch Zitt.

 

Heij jeäht et ronk   (Kölsche Jung)


Rüetsche stank op ? Marie, Fränz än Jupp -
de Jungfrau, die sprecht jetzt met üch.
Ben ich net schönn ?  ? nevver Prenz än Buur ?
bau steäht Jrueß än Kleng op der Dösch.
Janz ejal, wat ouch passiert ?
ejal, wat et Leäve ouch brengt.
Wenn morje de Welt versönk,
jetz weäd jefiert

Jetz jeäht et lous, jetz jeäht et ronk
Haste Ping, da weädste heij jesonk.
Fastelovvend es de schönnste Zitt,
doe beste alle Sörje quitt.
Dat hat ne Jronk:
Heij jeäht et rechtisch ronk !

Oh Oh

Jetz jeäht et lous, jetz jeäht et ronk
Haste Ping, da weädste heij jesonk.
Fastelovvend es de schönnste Zitt,
doe beste alle Sörje quitt.
Dat hat ne Jronk:
Heij jeäht et rechtisch ronk !

Oh Oh

Oehne Oem dörch de Naaht   (Atemlos)


Vür trecke dörch Rüetsche, ose Heämetstadt.
Vür spreiche net Huechdütsch, vür spreiche mär Platt, oho, oho.
Vür fiere Fastelovvend än sönd alle jot drop.
Vür drenke Wiin än Bier än eijße Wöeschjer än Zupp, oho, oho.
Prenz än Hofstaat, Jongfer, Buur ? dat es Fastelovvend pur.
Nemmt üch alle en der Ärm ? än dann weäd et wärm.

Oehne Oem dörch de Naaht
weäd jefiert än weäd jelaaht.
Oehne Oem stondelang ?
doeför sönd vür jar net bang !
Oehne Oem suelang et jeäht -
es et os ouch morje schleäht.
Oehne Oem, de schönnste Zitt ?
Vür sönd alle Sörje quitt.
Schloffe dönt vür spieder, hü doe dönt vür senge,
denn die Daag, die komme niemoels wier.
Bes der Oem os uusjeäht welle vür hü sprenge,
fiere bes zum Morje, dat dönt vür.

Oehne Oem dörch de Naaht
weäd jefiert än weäd jelaaht.
Oehne Oem stondelang ?
doeför sönd vür jar net bang !
Oehne Oem suelang et jeäht -
es et os ouch morje schleäht.
Oehne Oem, de schönnste Zitt ?
Vür sönd alle Sörje quitt.
Schloffe dönt vür spieder, hü doe dönt vür senge,
denn die Daag, die komme niemoels wier.
Bes der Oem os uusjeäht welle vür hü sprenge,
fiere bes zum Morje, dat dönt vür.